Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness

Schoterweg 62-A

2021 HN Haarlem

KvK nr:    67902170

Artikel 1: Definities en algemene bepalingen

Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness

verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: degene die deelneemt aan een coachingstraject, workshop, training of programma.

Diensten: een Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness

aangeboden programma voor advies, training of coaching van cliënten of deelnemers. Dit programma kan ook digitaal worden aangeboden.

Offerte:  daaronder wordt ook verstaan een opdrachtbevestiging of opdrachtverlening.

Online-leertraject: uit het online-aanbod door een afnemer geselecteerde cursus of training.

Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness en opdrachtgever tot stand komt voor de levering van haar diensten of verkoop en levering van haar producten.

Programma: een aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode.

Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk wordt gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarbij Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness diensten aanbiedt of levert. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 1. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes van Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness zijn vrijblijvend en vervallen, indien ze niet binnen 2 maanden onvoorwaardelijk en schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard.
 1. De prijzen in de offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de diensten, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4: Acceptatie en inschrijving

Inschrijving voor trainingen kan plaatsvinden door:

– Het opsturen van een ondertekende opdrachtbevestiging bij maatwerk trainingen en coaching.

– Het opsturen van een opdrachtverlening door bureaus of organisaties.

– Het betalen van de kosten voor deelname, in geval van een individuele open training of coachingstraject.

Artikel 5: Annulering of verhindering

 1. Indien een coachingssessie binnen 24 uur geannuleerd wordt door de opdrachtgever of cliënt, wordt er een volledige sessie en de reis- en verblijfkosten in rekening gebracht door Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness Indien een cliënt zonder overleg niet verschijnt op een overeengekomen training of coachingssessie dan blijft de opdrachtgever het factuurbedrag verschuldigd aan Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness. Dit bedrag zal ook door Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
 1. Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn op de voor hem/haar afgesproken training, mits een week van te voren van te voren gemeld en bevestigd, dan biedt Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness één inhaalmogelijkheid aan. Alle bijkomende reis- en verblijfkosten komen wel voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Annulering van een training, is uitsluitend schriftelijk door de opdrachtgever mogelijk en is pas definitief na een bevestiging van Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness.
 1. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag worden de kosten, die reeds gemaakt zijn in verband met de door Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness, op verzoek van de opdrachtgever , ontwikkelde training(en) in rekening gebracht.
 1. Bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 1. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 1. Bij annulering binnen een week vóór aanvang van de eerste trainingsdag en bij annulering na aanvang van de training wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 1. Bij kortdurende ziekte van de opdrachtnemer, zal in overleg een volgende bijeenkomst worden ingepland. Bij langdurige ziekte zorgt de opdrachtnemer desgewenst voor vervanging.
 1. Als uit de intake of later in het traject blijkt dat de cliënt ernstige psychische klachten heeft, behoudt Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness het recht om de coaching of training te stoppen en de cliënt te verwijzen naar een externe deskundige. In dit geval hoeft alleen het factuurbedrag, naar rato, voldaan te worden.

Artikel 6: Facturatie, wijziging en verzuim van betaling

 1. Overeenkomst komt tot stand nadat de offerte is ondertekend en in het bezit is van Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness. Na de opdrachtverstrekking wordt bij maatwerktrajecten 50% van het factuurbedrag vooraf in rekening gebracht. Tijdens of na het traject ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het resterende gedeelte van het factuurbedrag, inclusief eventuele nagekomen kosten.
 1. Bij individuele opdrachten dient het factuurbedrag vóór aanvang van de training of coaching betaald te zijn.
 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness gerechtigd de wettelijke rente in rekening brengen.
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is de opdrachtgever verschuldigd: de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness kan, in verband met inflatie, jaarlijks prijswijzigingen doorvoeren. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 1. Indien opdrachtgever binnen een jaar na ondertekening van de opdrachtbevestiging nog geen voortgang heeft laten geven aan het traject of een gedeelte ervan, brengt Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness het gehele (resterende) offertebedrag in rekening, tenzij anders overeengekomen.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering natuurlijke personen of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is steeds sprake van een inspanningsverbintenis en slechts van een resultaatsverbintenis voorzover dat in de offerte uitdrukkelijk is afgesproken.
 1. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid om zich volledig in te spannen en neemt autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 1. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness worden verstrekt, bij gebreke waarvan Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de coaching/training, de annulering door Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness, haar werknemers en/of door derden die door of vanwege Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness te werk zijn gesteld of van wier diensten Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness gebruik heeft gemaakt. De opdrachtgever dient de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 1. Schadevergoedingen zijn gelimiteerd tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,–. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag met een maximum van € 5.000,–.
 1. Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien de opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 1. Indien de opdrachtgever een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 1. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde producten voor risico van de afnemer

Artikel 9: Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness wordt aan Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en nooit aan derden verstrekken.
 1. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness behandelt alle informatie van cliënten als beroepsgeheim. Informatie over cliënten geeft Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness alleen aan derden en/of opdrachtgever, nadat de cliënt hiervoor (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming heeft gegeven.
 1. Beroepsgeheim wordt door Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness alleen geschonden, indien er een duidelijk vermoeden bestaat dat de cliënt zichzelf of andere personen ernstig in gevaar kan brengen en Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness zelf geen professionele expertise heeft om de cliënt en/of andere mensen tegen de cliënt te beschermen

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt, na betaling van de factuur, eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de coaching/training verstrekte materialen berust bij Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.
 1. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Gebreken en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 1. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 12: Forum- en rechtskeuze

 1. De rechtsverhouding tussen Esmeralda Hulsman en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.
 1. De rechtbank in Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 13: Wijziging en vindplaats

 1. Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden aan te Ze zal haar opdrachtgevers van elke tussentijdse aanpassing vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

Esmeralda Hulsman Coaching & Workshops & Wellness, mei 2018

 

Translate »
Scroll Up